Društvo BROLEX d.o.o. (dalje: „Društvo“) posvećuje veliku pozornost zaštiti i obradi osobnih podataka. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti Društvo obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. 

(1) Za obradu podataka odgovoran je Voditelj obrade:
BROLEX d.o.o., HR - 52460 Buje - Buie, Momjanska ulica 2, OIB: 99214387010
T. +385 (0)52 772 505
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) Službenik za zaštitu podataka (DPO) je:
Dr.sc. Marko Rašica i dostupan je za kontakt:
T. +385 (0)1 8891 027
M. +385 (0)98 455 220
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(3) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka („Izvršitelja obrade“), govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka. Kod obrade vaših osobnih podataka ne služimo se pružateljima usluga izvan EU-a. Iznimno, ukoliko se pokaže potrebnim to ćemo učiniti samo ako za tu treću zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga kao Izvršiteljem obrade ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Ova Informacija o prikupljanju i obradi osobnih podataka (dalje: „Informacija“) opisuje koje  podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima. Svrha ove Informacije je informirati Vas o svim relevantnim značajkama prikupljanja Vaših osobnih podataka, njihove obrade i pohrane. Navedeno se odnosi na sve osobne podatke koje ste nam prenijeli putem elektroničke, pisane ili verbalne komunikacije odnosno koji su nam preneseni putem turističke agencije i druge grupacije s kojima ste i ako ste u ugovornom ili drugom sličnom odnosu, kao i podatke prikupljene iz drugih izvora.

Osobni podaci koje prikupljamo

Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 
Obrađujemo sljedeće osobne podatke: 
a) Kupovina proizvoda/korištenje usluga – ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona 
b) Upiti – ime, prezime, e-mail adresa (podaci dostupni putem kontakt formulara koji ispitanik popunjuje)
c) Podaci u vezi korištenja web-a - IP adresa, posjeti web stranici i slični podaci u vezi korištenja Internet pretraživača (dostupna je posebna Politika o kolačićima koju molim pogledati za detaljniju informaciju).

Svrha prikupljanja osobnih podatka i pravna osnova obrade

Društvo određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te se u tom smislu smatra voditeljem obrade osobnih podataka. Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka jest pružanje informacija o proizvodima i uslugama te sklapanje ugovora u odnosu na iste. 

Sukladno navedenom, potrebni su nam Vaši osobni podaci koji su nužni za odgovaranje na upite (ime, prezime, e-mail adresa) kao i podaci potrebni za daljnju komunikaciju odnosno sklapanje ugovora (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona). Društvo također prikuplja i podatke u vezi korištenja web-a, a u svrhu pružanja što bolje korisničke usluge na našoj web stranici (više informacija o navedenom dostupno je na našoj obavijesti/politici o kolačićima (eng. cookies).

Slijedom navedenog, prikupljanje određenih osobnih podataka je nužno za sklapanje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke, nećemo moći ispuniti svoje ugovorne obveze što će rezultirati nemogućnošću sklapanja predmetnih ugovora odnosno pružanja usluga ili nemogućnošću ispunjenja obveze po ugovoru. 

Nadalje, kontakt podatke poput broja telefona i e-mail adrese prikupljamo temeljem legitimnih interesa odnosno potencijalne situacije kada je potrebno stupiti u kontakt s Vama, a u vezi informiranja ili izvršenja ugovornih obveza. 

Posebne kategorije osobnih podataka

U odnosu na ispitanike Društvo ne vrši obrada sljedećih tipova osobnih podataka: podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca te podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život i seksualnu orijentaciju pojedinca. 

Gore navedene kategorije osobnih podataka Društvo ipak obrađuje u sljedećim situacijama: 1) klijent je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka i to za jednu ili više određenih svrha, osim ako primjenjivi propisi navode da takva privola ne proizvodi učinak; 2) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa klijenta ili drugog pojedinca ako klijent fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu; 3) obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio klijent, 4) obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu; 5) obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju primjenjivih propisa koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika; 6) obrada je nužna u svrhu preventivne medicine, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju primjenjivih propisa.

Svi Vaši osobni podaci koje ste nam Vi ili treća strana prenijeli obrađuju se sukladno svrsi njihove obrade. 

Postoji mogućnost upotrebe interne mreže nadzornih kamera i druge sigurnosne mjere u našim objektima, kojim putem se mogu slikati ili snimati slike korisnika i obrađivati informacije vezane za Vašu lokaciju dok ste u našem objektu, a sve u svrhu legitimnih interesa očuvanja sigurnosti.

Poveznice na web-mjesta i usluge trećih strana

Naša web stranica potencijalno može sadržavati poveznice na web-mjesta trećih strana. Imajte na umu da nismo odgovorni za prikupljanje, uporabu, održavanje, razmjenjivanje ili objavljivanje podataka i informacija tih trećih strana. Pružate li podatke na web-mjestima trećih strana odnosno služite li se njima, vrijede pravila o privatnosti i uvjeti uporabe tih web-mjesta. Preporučujemo da prije davanja osobnih podataka pročitate pravila o privatnosti web-mjesta koja posjećujete.

Društvo će poduzeti sve razumne mjere kako bi zaštitilo Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja, i održati osobne podatke preciznim i ažurnim koliko je moguće. Pri tom dakako moramo uzeti u obzir da ni jedan sigurnosti sustav ili sustav internetskog prijenosa podataka ne može jamčiti potpunu sigurnost.

Posebno upućujemo i na našu obavijesti/politici o kolačićima (eng. cookies).

Legitimni interesi Društva kao svrha obrade osobnih podataka

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati za potrebe naših legitimnih interesa osim kada će pred tim interesima prednost imati vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Legitimni interes Društva u tom smislu je obrada osobnih podataka kako bi se naša usluga u potpunosti prilagoditi Vašim potrebama i željama (npr. posebni paketi proizvoda i usluga itd.). Navedene podatke također možemo koristiti za naše interne statističke i analitičke svrhe.

Ovom legitimnom interesu Društva možete prigovoriti u svako doba te u tom slučaju vaše podatke više nećemo obrađivati u tu svrhu, a to neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja. U svakom slučaju, za izravni marketing moramo imati Vašu izričitu privolu.

Privola

Na temelju Vašeg pristanka možemo također obrađivati i druge osobne podatke izvan onih navedenih u ovoj Informaciji. Privola se može povući u svakom trenutku te će se u tom slučaju brisati oni podaci za koje je privola povučena (ukoliko se podaci obrađuju samo temeljem te privole). 

Društvo sukladno primjenjivim propisima ipak ne provodi brisanje unatoč zahtjevu ispitanka u mjeri u kojoj je obrada tih osobnih podataka nužna: a) radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada a kojoj obvezi Društvo podliježe, ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa, b) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja d) u svrhe javnog interesa, povijesnog ili znanstvenog istraživanja ili u statističke svrhe odnosno radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Društvo posebno napominje kako je korištenje Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe moguće samo temeljem Vašeg izričitog pristanka. Ukoliko nam pružite navedeni pristanak, obavještavat ćemo Vas o svim pogodnostima, popustima, događanjima i pripadajućim uslugama za koje vjerujemo da bi Vam bile od interesa. Navedeni pristanak možete povući u svakom trenutku na način da nas obavijestite preko kontakta navedenog u uvodnom djelu ove Informacije.  

Društvo nadalje ističe kako ne provodi automatiziranu obradu osobnih podataka. 

Kome će vaši osobni podaci biti otkriveni

Društvo osigurava da se vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Sukladno svrsi obrade osobnih podataka postoji mogućnost da iste uz Društvo obrađuju i druga društva i osobe u svojstvu izvršitelja obrade (npr pružatelji informatičih usluga, tijela javne vlasti)

Izvršitelji obrade osobnih podataka, s iznimkom tijela državne i javne vlasti, podatke obrađuju isključivo prema uputama Društva, poštujući pritom tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Gdje će se obrađivati vaši osobni podaci

Obrada vaših osobnih podataka provodit će se u okviru europskog gospodarskog područja, ali će u svakom slučaju biti provedena od izvršitelja obrade čije su odgovornosti i obveze zaštite osobnih podataka te primjenjive tehničke i organizacijske mjere zaštite propisane ugovornim odnosom u skladu sa svim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi prikupljanja. U vezi sklapanja predmetnih ugovora iz područja usluga koje nudimo, to razdoblje bit će određeno vremenom trajanja samog ugovora odnosno naplate tih usluga u smislu zakonske obveze čuvanja isprava. Produljenje tog razdoblja propisano je internim pravilima Društva, koja pak ovise o zakonom propisanim rokovima zastare potraživanja ili se ti rokovi mogu produljiti s obzirom na zakonom definirane rokove čuvanja kao što je u slučaju računovodstvenih dokumenta. U odnosu na podatke prikupljene temeljem legitimnog interesa, navedeni podaci obrađivat će se dokle god navedeni legitimni interes postoji (no koji je u pravilu vezan uz trajanje ugovornog odnosa). Podaci temeljeni na privoli obrađivat će se sve dok se predmetna privola ne povuče.

Prava u odnosu na prikupljene osobne podatke

U vezi sa podacima koje ste nam otkrili imate (I) pravo uvida u osobne podatke koji se obrađuju, (II) pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, (III) pravo na ograničavanje obrade, (IV) pravo na ulaganje prigovora na obradu, (V) pravo prenijeti podatke drugom voditelju obrade, (VI) pravo povući privolu, (VII) pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Za ostvarenje svih ovdje navedenih prava, jednostavno nas obavijestite sukladno kontaktima prema uvodnim podacima ove Informacije.

Za više informacija, na našoj web stranici https://www.brolex.com/hr/gdpr dostupna je naša Politika zaštite osobnih podataka.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ili drugom pozitivnom propisu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i određuje nadzorne ovlasti u pogledu obrade osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.azop.hr
Tel. +385 (0)1 4609-000
Fax. +385 (0)1 4609-099

Ostale informacije

Informaciju možemo s vremena na vrijeme promijeniti. Kada napravimo materijalne promjene ove Informacije, objavit ćemo poveznicu na izmijenjenu Informaciju na početnoj stranici naše web stranice. Sve izmjene u Informaciji postat će valjane nakon objavljivanja izmijenjene Informacije na web-mjestu.

Ova Informacija o prikupljanju i obradi osobnih podataka primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. godine (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018). [1]

[1] Napomena: Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, rodno su neutralni

  • Pregleda: 847

Radno vrijeme!

Brolex
d.o.o. Buje

Momjanska ulica 2
52460 Buje, Istra, Hrvatska
MB: 00391611
OIB: 99214387010

Uprava:
+385 (0)52 720 630

Trgovina:
+385 (0)52 720 633